1.
เพ็ญศิริกุลส. ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ความเครียดในการทำงานต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2016Aug.31 [cited 2020Jul.15];8(2):111-2. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65652