1.
อัตถากรส. การจัดการ: องค์ความรู้และการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎี. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2016Aug.31 [cited 2021Jan.19];8(2):215-26. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65662