1.
พงศ์วิริทธิ์ธร ร, ภัควิภาส ภ, ทรงศิริโรจน์ ส, กันทะวงศ์วาร เ. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อหัตถกรรมสิ่งทอ จากภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา: ชนเผ่าปกาเกอะญอ. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2017 Apr. 28 [cited 2022 Jul. 1];9(1):25-37. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85018