1.
เพ็งลี ส, สรไกรกิติกูล ม. การพัฒนาแผนการรักษาพนักงานแบบมีส่วนร่วม. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2017 Apr. 28 [cited 2022 Aug. 12];9(1):59-6. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85022