1.
ลีลาธนาพิพัฒน์ จ, เจษฎาลักษณ์ ว. ความคลุมเครือในบทบาท ความขัดแย้งในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบมากเกินไป ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2017 Apr. 28 [cited 2022 Aug. 20];9(1):96-107. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85025