1.
ชัยวงค์ษา ห, เพิ่มเพียร ธ. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคเอกชน. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2017 Apr. 28 [cited 2022 Aug. 20];9(1):108-20. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85026