1.
ลักษิตามาศป, ณ ปทุมศ. กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและคุณค่าร่วม: ธุรกิจนำเที่ยวไทยในตลาดเออีซี. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2017Jul.27 [cited 2021Jan.19];9(2):18-0. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94353