1.
กิตติเมธีกุลน, ตระกูลอินทร์ภ, แสงชัยน. ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงโครงสร้างต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดหนองคายของผู้บริโภคชาวลาว. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2017Aug.31 [cited 2021Jan.19];9(2):12-6. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97819