1.
ทิพยไกรศรส, วรรณรัตส. ผลกระทบของความสามารถและความอ่อนแอของห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2017Aug.31 [cited 2020Aug.5];9(2):36-8. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97825