1.
เจียมธีระนาถ ว, ดอนขวา ข. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตขององค์กรของโรงแรม 3-5 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2017 Aug. 31 [cited 2022 Jul. 5];9(2):49-5. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97830