1.
ศรีบุรีรักษ์ภ, แย้มบรรจงเ, นาคะศิริศ, โฉมตระการเ. ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดน้ำนมข้าวโพดพาสเจอร์ไรส์ในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2017Aug.31 [cited 2020Sep.24];9(2):60-8. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97863