1.
ชาญวิจิตรช, เจษฎาลักษณ์ว. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2017Aug.31 [cited 2020Oct.26];9(2):95-106. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97871