1.
สราญรมย์ด, สราญรมย์ก, สราญรมย์อ. การศึกษาความคุ้มค่าในการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2017Aug.31 [cited 2020Sep.24];9(2):244-53. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97914