1.
แซ่ติ่มส. PAYMENT GATEWAY: หัวใจระบบชำระเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2017Aug.31 [cited 2020Jul.11];9(2):254-66. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97916