1.
เฉลิมทอง จ. แนวทางปฏิบัติ 6 หลักการในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2017 Aug. 31 [cited 2022 Aug. 12];9(2):267-79. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97918