วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal <p><strong>วารสารปัญญาภิวัฒน์ ISSN 2651-1088 (ออนไลน์)</strong></p> <p> </p> <p><strong>วารสารปัญญาภิวัฒน์ </strong>เป็นวารสารวิชาการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 1 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเป็นวารสารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)</p> <p> - ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p> - ประเภทบทความที่เปิดรับ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์</p> <p> - ภาษาของบทความ ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p> <p> </p> <p><strong>กำหนดเผยแพร่ </strong>ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้</p> <p>ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน</p> <p>ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม</p> <p>ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม</p> Panyapiwat Institute of Management th-TH วารสารปัญญาภิวัฒน์ 2651-1088 <p>“ข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) ขอรับรองว่า บทความที่เสนอมานี้ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์และไม่ได้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือแหล่งเผยแพร่อื่นใด ข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วมยอมรับหลักเกณฑ์การพิจารณาต้นฉบับ ทั้งยินยอมให้กองบรรณาธิการมีสิทธิ์พิจารณาและตรวจแก้ต้นฉบับได้ตามที่เห็นสมควร พร้อมนี้ขอมอบลิขสิทธิ์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ให้แก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์หากมีการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพ กราฟ ข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งและ/หรือข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วมยินยอมรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว”</p> ปริทัศน์การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบเน้นภาระงาน https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/258856 <p>การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบเน้นภาระงานเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการลงมือปฏิบัติภาระงานต่าง ๆ ปัจจุบันมีบทความวิชาการในจีนจำนวนมากที่ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในวิธีดังกล่าว ทั้งในเรื่องของความหมายองค์ประกอบสำคัญ กระบวนการจัดการ ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหา การออกแบบภาระงาน และประเภทของภาระงาน ไปจนถึงการศึกษาเกี่ยวกับการนำการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบเน้นภาระงานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบเน้นภาระงานในจีนและในไทย โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการการสอนภาษาจีนในไทยด้วย</p> นลินทิพย์ วิภาวัฒนกุล Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 359 371 การสร้างสมรรถนะการจัดการของผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/250041 <p>ในปัจจุบันภาคเกษตรกำลังเข้าสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงทำให้การพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการเกษตรต้องมีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยบทความนี้ได้นำแนวคิดสมรรถนะการจัดการมาเชื่อมโยงกับแนวคิดผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่มีสมรรถนะการจัดการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดการการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 2) การจัดการความมั่นคงทางการเงิน 3) การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 4) การจัดการการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 5) การจัดการระบบนิเวศทางธุรกิจ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดศักยภาพการจัดการ การผลิตเชิงรุก ความสามารถเชิงพลวัติเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน<br />ประสิทธิภาพการตอบรับจากลูกค้า และความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การ</p> ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ จันทนา แสนสุข Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 326 343 A SCOR-BASED SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FOR SUSTAINING COMMUNITY-BASED ENTERPRISES IN THAILAND https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/251473 <p>In Thailand, the agriculture-based industrial sector plays a significant role as the growth engine for the rural economy. However, most businesses in rural areas are community-based enterprise (CBE). They typically have the limitations of an operations management and resources such as human, financial, as well as supportive technologies. Thus, this article aims to offer the direction for enhancing the competitiveness of CBEs in rural Thailand. The cases of Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) CBE in Ban Phaeo District, Samut Sakhon Province were investigated using semi-structured interviews and direct observation for understanding the supply chain and operations process. Then the competitive position of this business was identified using a SWOT analysis. We have found that the CBEs can produce many kinds of high-quality products. However, the quality of products is still not identified scientifically due to a lack of knowledge and equipment. Not surprisingly, they are always exploited from middlemen. Thus, collaboration with the institutions of higher education in the same area is an effective approach to help entrepreneurs in rural areas. Then this article applied the Supply Chain Operations Reference (SCOR) model for improving the supply chain and operations management of the Snakeskin Gourami CBE. The value-added processes that can be operated by the nearby institutions of higher education were added to link a CBE with research and development (R&amp;D) units, laboratory equipment, academic knowledge as well as other modern technologies. Ultimately, a CBE can enhance its competitiveness and contribute to sustainable development.</p> Wirachchaya Chanpuypetch Suratin Tunyaplin Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 344 358 TAIWAN’S COMPETITIVE IDENTITY IN SOUTHEAST ASIA https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/253505 <p>The outlook for Southeast Asian market remains robust due to its large labor force and the growth in its middle-class consumers. Hence, Southeast Asia is targeted by Taiwan to present its competitiveness via its New Southbound Policy (NSP). Taiwan and Southeast Asia have engaged with each other significantly through the Southeast Asian immigrants since 1960s. Moreover, Taiwan becomes important to the global economy since the world depends largely on its chip manufacturing. However, Taiwan’s role in Southeast Asia is barely significant. In general, Southeast Asian consumers are not aware of Taiwan’s brands. In terms of destination for Southeast Asian tourists, expats, and students, Taiwan has not been as popular as Japan and South Korea yet. Based on Simon Anholt’s Competitive Identity (CI) approach, this research investigates Southeast Asian perceptions of Taiwan’s competitiveness in six realms; culture, investment, brands, policy, people, and tourism. It illustrates qualitatively that the positive perception of Taiwan’s Competitive Identity is greater than the negative one in every realm. Taiwan’s responsible investment, friendly people, accountability policy, fascinating tourism, popular culture, and good quality of products are perceived by the respondents. However, the lack of branding and promotion has limited the positive perception to the small group of people. Interestingly, Taiwan has potential for exporting its popular culture but One-China Policy and its unstable domestic politics are the two threats that it must stay cautious. Furthermore, these threats will unavoidably affect Southeast Asia.</p> Suwannarat Meesomboonpoonsuk Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 1 15 CONSUMERS PURSUING A SENSE OF SOCIAL PRESENCE: EMOTIONAL ENGAGEMENT OR FUNCTIONAL ENGAGEMENT https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/258127 <p>Consumers are sometimes willing to pay higher prices for specific products or services (such as global brands). In the media field, academics and practitioners have long been concerned and explored the possible reasons. Using a sample of 356 Thai consumers, through SEM and regression analysis hypothesis testing, it was found that, based on media richness theory, this study aims to investigate the effect of media richness on two types of engagement (affective engagement and functional engagement) affected by social presence. Impact on consumer attitudes of global brands. Influencing consumer attitudes toward global brands. Combining the relevant literature to build a theoretical model will help people understand how those higher production values are formed in the minds of consumers. The model can provide further exploration for scholars interested in this topic and can also help companies apply in marketing communication, market segmentation, target market selection, and product positioning.</p> Chenicha Praphruetmon Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 16 31 BEHAVIORAL DETERMINANTS ON ACCEPTANCE OF THAI E-MARKETPLACE https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/252700 <p>The role of e-marketplace in Thailand is becoming increasingly important in Thai people’s daily life because it is convenient and fast. As a result, online commerce has grown rapidly and simultaneously. This research was aimed to (1) investigate factors that affect the users’ behavioral intentions for using e-marketplace by using the Extended Technology Acceptance Model (TAM) with customized external variables and (2) study which influencing factors are the key factors that make users use e- arketplace regularly. </p> <p>An online survey questionnaire had been distributed to 416 people who were familiar with e-marketplace platforms, and the research data were analyzed with the use of the partial least square structural equation modeling (PLS-SEM). In the research findings, it was found that (1) sale promotion and game mechanic factors had significant effects on perceived usefulness, while sales promotion factor and family and friends factor had significant effects on perceived ease of use and (2) both perceived usefulness and perceived ease of use also had statistically significant effect on behavioral intentions of the users for the use of e-marketplace. In the conclusion, this paper presented the important administrative recommendations for creating satisfaction of e-marketplace users that would create higher acceptance for using e-marketplace in Thailand.</p> Jutha Juthasilaparutt Sunida Piriyapada Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 32 43 กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ไทย ในรูปแบบไลฟ์ คอมเมิร์ซ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/260265 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจออนไลน์ไทยที่ใช้รูปแบบการไลฟ์ คอมเมิร์ซ และพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจออนไลน์ไทยที่ใช้รูปแบบการไลฟ์ คอมเมิร์ซ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ไทย จำนวน 385 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยในขั้นแรกทำการสุ่มแบบโควตา ตามสัดส่วนประเภทของผู้ประกอบการ และทำการสุ่มแบบง่าย การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทำการสัมภาษณ์ในผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ไทยในรูปแบบไลฟ์ คอมเมิร์ซ จำนวนตัวอย่าง 5 คน ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล จำนวน 1 คน พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณตามลำดับความสำคัญของตัวแปร และทำการสรุปผลสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05</p> <p>ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสดระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานธุรกิจออนไลน์ระหว่าง 2-5 ปี ปัจจัยการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบไลฟ์ คอมเมิร์ซ (Live Commerce) 3 อันดับ ได้แก่ ด้านศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}" /> = 3.82) ด้านการจัดการวัตถุดิบ (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}" /> = 3.90) และด้านเทคโนโลยีและการผลิต (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}" /> = 3.85) ดังนั้นรูปแบบกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบไลฟ์ คอมเมิร์ซผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญในการพัฒนาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจซึ่งประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการวัตถุดิบ การพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดการธุรกิจและการตลาด การจัดระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมวิจัย ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารระบบและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้มีศักยภาพเต็มที่ในการทำงานและการสนับสนุนจากภาคผลิตภัณฑ์และหน่วยงานสาธารณะ โดยการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร ควรทำควบคู่กับการวัดผลสัมฤทธิ์การทำงานด้านความประหยัด ประสิทธิภาพการทำงาน และประสิทธิผลการทำงานร่วมด้วย เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงผลการทำงานในการปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจตนเองให้พัฒนาอยู่เสมอทั้งในปัจจุบันและวางแผนการดำเนินงานเพื่ออนาคต</p> ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 44 56 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/249510 <p>งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 9 แห่ง ระหว่างปีพ.ศ. 2543-2562 โดยอาศัยการวิเคราะห์ Fixed Effects Regression และ Random Effects Regression สภาพคล่องในงานวิจัยเรื่องนี้วัดโดยอัตราส่วนทางการเงิน 2 ตัว ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว ในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรวัดโดยอัตราส่วนทางการเงิน 2 ตัว ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตรากำไรสุทธิ จากการศึกษาพบว่า ทั้งอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม โดยหากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วสูงขึ้น 1 เท่า จะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของธุรกิจโรงแรมที่ทำการศึกษาสูงขึ้นร้อยละ 1.305 และ 1.301 ตามลำดับ ในขณะที่ทั้งอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วไม่มีความสัมพันธ์กับอัตรากำไรสุทธิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปได้ว่า สภาพคล่องและความสามารถในการทำกำไรมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ดังนั้นการบริหารสภาพคล่องที่เหมาะสมจะช่วยให้กิจการมีความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้นได้</p> ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ธันยกร จันทร์สาส์น Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 57 73 ปัจจัยเชิงสาเหตุของความพึงพอใจระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจองห้องพักออนไลน์ผ่านธุรกิจตัวแทนในประเทศไทย https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/251694 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยเชิงสาเหตุของความพึงพอใจระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจองห้องพักออนไลน์ผ่านธุรกิจตัวแทนในประเทศไทย 2) อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุของความพึงพอใจ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจองห้องพักออนไลน์ผ่านธุรกิจตัวแทนในประเทศไทย และ 3) สร้างแบบจำลองของปัจจัยเชิงสาเหตุของความพึงพอใจระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจองห้องพักออนไลน์ผ่านธุรกิจตัวแทนในประเทศไทย</p> <p>การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือ ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักที่เป็นเจ้าของโรงแรมที่เลือก การขายห้องเว็บไซต์ออนไลน์ในประเทศไทยจำนวน 12 ราย และเก็บแบบสอบถามออนไลน์จากผู้ใช้บริการจองห้องพักจำนวน 500 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์ทางสถิติด้วยสมการโครงสร้าง และดำเนินการสร้างแบบจำลองโดยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการให้บริการทางระบบเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) การจัดการข้อร้องเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) คุณภาพของเว็บไซต์ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4) ความพึงพอใจทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ 5) คุณภาพการให้บริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการข้อร้องเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และคุณภาพของเว็บไซต์มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความภักดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านความพึงพอใจทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนี χ 2= 91.11, df = 78, χ 2/df = 1.168, p-value = 0.147, RMSEA = 0.018, SRMR = 0.025, CFI = 1.00, GFI = 0.99 และ AGFI = 0.94 ตัวแบบของแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์</p> มัลลิกา ธรรมณรงค์ วิชิต อู่อ้น Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 74 89 APPLICATION OF THE INFORMATION TECHNOLOGY IN AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE EASTERN REGION OF THAILAND https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/250761 <p>This article is aimed at studying the application of logistics and supply chain information technology in the automotive industry in the Eastern Region of Thailand and analyzing guidelines for corporate information technology development to support the connection and exchange of data in the organization. This is a qualitative research. Research data were obtained from studying the documents and conducting semi-structured interviews with the people involved with the development or management work for application of the corporate information technology. According to the research result, it was found that the workplaces had emphasized the application of information technology at an operational level aiming at automatic operation of works and had emphasized the use of technologies for monitoring and control of parts or products but still lacked the connection of data between departments within the company; whereas, at present, the application of information technology which was modern and prepared for development at the utmost efficiency but the personnel still lacked skills for utilization of information technology to increase the operational potentials of the company. In this research, guidelines for application of information technology have been proposed for connection of correct and up-to-date corporate information.</p> Nipapan Ananpalasak Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 90 103 การคัดเลือกและการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงบนห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมปลาทูน่าประเทศไทยภายใต้สภาพแวดล้อมที่คลุมเครือ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/248994 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงบนห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมปลาทูน่าประเทศไทย 2) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงบนห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมปลาทูน่าประเทศไทย โดยกรอบแนวคิดประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก สำรวจปัจจัยเสี่ยงผ่านการทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียด ทำให้ค้นพบปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 20 ประการในห่วงโซ่อุปทาน ขั้นตอนที่สอง การนำเทคนิค Fuzzy Delphi มาใช้เพื่อเลือกปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลาทูน่าของประเทศไทย ขั้นตอนที่สาม การวิเคราะห์อัตราส่วนการประเมินนํ้าหนักอย่างเป็นขั้นตอนหรือที่เรียกว่า A Step Wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) เพื่อใช้จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน</p> <p>ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 12 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลาทูน่าของประเทศไทยและการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงสูงตามลำดับค่านํ้าหนักปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านอุปทาน ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงรสนิยมและความชอบของลูกค้า ความเสี่ยงด้านนวัตกรรม ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ความเสี่ยงด้านอุปสงค์ และความเสี่ยงด้านความล้มเหลวในการสื่อสารกับซัพพลายเออร์และการล้มละลายของซัพพลายเออร์ ซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทาน เริ่มต้นกลยุทธ์การลดความเสี่ยงในเชิงรุกได้อย่างเป็นขั้นตอน</p> สิริมา ศรีสวัสดิ์ เดชรัตน์ สัมฤทธิ์ Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 104 117 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการจัดตั้งตลาดริมนํ้าวัดไร่ขิง เพื่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดนครปฐม https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/250624 <p>การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการจัดตั้งตลาดริมนํ้าวัดไร่ขิง 2) ศึกษากลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวตลาดริมนํ้าวัดไร่ขิงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดไร่ขิง 3) ศึกษา การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการจัดตั้งตลาดริมนํ้าวัดไร่ขิง เพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการเก็บแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด กับกลุ่มพ่อค้า ประชาชน นักท่องเที่ยวโดยใช้สถิติเชิงพรรณาคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 27 คน กับผู้นำชุมชน เทศบาล พระสงฆ์ คณะกรรมการวัดไร่ขิงจำนวน 9 รูป/คน วิสาหกิจชุมชนและร้านค้า จำนวน 11 คนและนักท่องเที่ยวจำนวน 7 คน</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า 1) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการจัดตั้งตลาดริมนํ้าวัดไร่ขิง ภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคิดเห็นว่า วัดไร่ขิงมีสิ่งอำนวยความสะดวก มีบรรยากาศที่ดี และสถานที่สะอาด จึงควรจัดตั้งตลาดขึ้น 2) กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวตลาดริมนํ้าวัดไร่ขิงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดไร่ขิง ภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคิดเห็นว่าวัดไร่ขิงเป็นวัดมีชื่อเสียง การคมนาคมสะดวก มีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น 3) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน พบว่า ต้องคัดสรรสินค้ามีคุณภาพ มีคุณธรรมทางการค้า มีการต่อยอดการท่องเที่ยว อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมการค้า และเน้นการประชาสัมพันธ์พร้อมระบบสาธารณูปโภค ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการประสานงานที่ดี สร้างเอกลักษณ์ของตลาดริมนํ้า และเน้นการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p> อุบล วุฒิพรโสภณ พระปลัดประพจน์ อยู่สำราญ ณัชชา ณัฐโชติภคิน ปิยวรรณ หอมจันทร์ Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 118 132 การพัฒนาคู่มือประจำศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ของนายสำรอง แตงพลับ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/257767 <p>การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพคู่มือศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ของนายสำรอง แตงพลับ 2) ศึกษาผลการใช้คู่มือในการเสริมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อคู่มือ กลุ่มตัวอย่างมาจากการสุ่มอย่างง่ายจากผู้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ของนายสำรอง แตงพลับ จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คู่มือประจำศูนย์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้คู่มือและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อคู่มือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t แบบกลุ่มไม่อิสระต่อกัน</p> <p>ผลการศึกษาพบว่า คู่มือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.44/82.66 เนื้อหาภายในคู่มือประกอบด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่และกิจกรรมการประยุกต์ใช้ภายในศูนย์เรียนรู้ ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้คู่มือพบว่า ผู้ใช้มีความรู้หลังการใช้คู่มือสูงกว่าก่อนการใช้คู่มืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมต่อคู่มือในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาและการออกแบบรูปเล่มมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าคู่มือมีประสิทธิภาพเพียงพอในการใช้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ของนายสำรอง แตงพลับ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีดังกล่าวสำหรับผู้ที่สนใจทั้งในด้านกิจกรรมการเกษตรและการดำเนินชีวิตประจำวัน</p> นวลเพ็ญ พ่วงพันสี พิชญา ติยะรัตนาชัย Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 133 146 การประเมินผลโครงการระหว่างดำเนินการผลิตปาล์มนํ้ามัน กรณีศึกษา บริษัท สวนละออ จำกัด จังหวัดตาก https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/259305 <p>งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อทำการประเมินผลระหว่างดำเนินการ (On-going Evaluation) โครงการการผลิตปาล์มนํ้ามันในจังหวัดตาก และเพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนปาล์มนํ้ามันโดยทำการเก็บข้อมูลการปลูกปาล์มนํ้ามันซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 6.45 ไร่ มีจำนวนปาล์มนํ้ามัน 142 ต้น อายุปาล์มประมาณ 10 ปีครึ่ง ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มี 2 ส่วน ส่วนแรกใช้ข้อมูลจริงในช่วงปี 2553-2562 และส่วนที่สองใช้ข้อมูลประมาณการ โดยใช้วิธี Polynomial ในช่วง 2563-2572 โดยกำหนดให้กรอบเวลาของการวิเคราะห์โครงการการผลิตปาล์มนํ้ามันนี้มีอายุโครงการรวม 20 ปี การวิจัยครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย เป็นต้น</p> <p>ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินพบว่า โครงการผลิตปาล์มนํ้ามันในพื้นที่ประมาณ 6.45 ไร่โดยมีระยะเวลาของโครงการ 20 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 55,043.43 บาท/ไร่ อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากับ 8.28 % และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.39 เท่า ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทางการเงิน และผลการวิเคราะห์ค่าการแปรเปลี่ยน (SVT) จากการทดสอบค่าการแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนมีค่าเท่ากับ 38.65% หมายความว่า ต้นทุนสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 38.65% และการทดสอบการแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน มีค่าเท่ากับ 27.88% หมายความว่า ผลตอบแทนสามารถลดลงได้ 27.88% จึงทำให้มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนพอดี แสดงว่าความเสี่ยงของโครงการอยู่ในระดับตํ่า และเมื่อวิเคราะห์ตามแนวคิด Capital Recovery Factor (CRF) เพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนปาล์มนํ้ามันพบว่าบริษัทสามารถปลูกทดแทนได้ในปีที่ 25 </p> มลฤดี จันทรัตน์ มนตรี คงตระกูลเทียน Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 147 160 พลังชุมชน การมีส่วนร่วม ความพอเพียงกับการดำรงชีวิตของเกษตรกร บนพื้นที่ผลกระทบนาเกลือนาข้าว https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/251783 <p>การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พลังชุมชนกลุ่มนาเกลือและนาข้าว 2) ศักยภาพชุมชน การมีส่วนร่วมความพอเพียง วิถีชีวิตและปัจจัยด้านอาชีพของเกษตรกรนาเกลือและนาข้าวในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 คน การสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและการสนทนากลุ่มย่อยกับเกษตรกรนาเกลือนาข้าว ผลการวิจัยพบว่า 1) พลังชุมชนเป็นการรวมตัวกลุ่มเกษตรกรในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่กระทบนาเกลือนาข้าวซึ่งกิจกรรมที่สะท้อนพลังชุมชนสูงสุดคือ การดำรงชีวิตต้องยึดมั่นในกฎกติกาของชุมชน และการทำงานพัฒนา งานจิตอาสา งานบุญประจำหมู่บ้าน ทุกคนต้องร่วมคิดร่วมใจ ร่วมทำ 2) ศักยภาพชุมชนบ่งชี้ถึงการประกอบอาชีพของแต่ละครอบครัวที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยึดเกษตร ทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางซึ่งมีความศรัทธาอย่างมั่นคงในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการมีส่วนร่วมของเกษตรกรมีระดับมากที่สุดคือ กิจกรรมทำบุญตามวัฒนธรรมเทศกาลประจำหมู่บ้าน และการร่วมมือกันประหยัดใช้สิ่งของในครัวเรือน ลด ละ เลิกอบายมุขในวันพระ ส่วนวิธีพอเพียงของเกษตรกรเน้นการออมเงินในธนาคาร และกองทุนออมทรัพย์หมู่บ้าน นอกจากนี้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านมีการปลูกผักสวนครัวที่จำเป็นไว้ซึ่งวิถีชีวิตทั่วไปเป็นวิถีเกษตร ทอผ้า และทำบายศรีจำหน่ายที่แหล่งท่องเที่ยวคำชะโนด</p> ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 161 175 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ผ่านร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/258162 <p>การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ผ่านร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ผ่านร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้สูบบุหรี่จำนวน 400 คน มีอายุ 25-59 ปี ที่สูบบุหรี่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและมีความคิดต้องการเลิกบุหรี่ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนในการเลือกเขตในกรุงเทพมหานคร จากนั้นใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน t-test ANOVA และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (MRA) ด้วยวิธี Stepwise โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 35-44 ปี สถานภาพโสด อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ผ่านร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร (p&lt;0.05) แตกต่างกัน และการทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน<br />สถานที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ผ่านร้านขายยยาในเขตกรุงเทพมหานคร (p&lt;0.05)</p> ภาวศุทธิ ตริตรอง ปาลิดา ศรีศรกำพล Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 176 192 นวัตกรรมสังคมเพื่อการดูแลบุคคลออทิสติกในประเทศไทย https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/251547 <p>อทิสติกในประเทศไทย 2) ศึกษากระบวนการและองค์ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมเพื่อการดูแลบุคคลออทิสติกของมูลนิธิออทิสติกไทยและองค์กรภาคีพันธมิตรในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพของบุคคลออทิสติก 3) เสนอแนวทางการดูแลบุคคลออทิสติกในประเทศไทยผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม และการลงพื้นที่สังเกตการณ์กลุ่มตัวอย่างเป็นระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามหลักโครงสร้างทฤษฎีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 กลุ่ม รวมจำนวน 20 คน ประกอบด้วยบุคคลออทิสติกและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่องค์กรต่าง ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของบุคคลออทิสติกทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือการวิจัยผ่านวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบวิเคราะห์เชิงเนื้อหา</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า สังคมไทยยังขาดความตระหนักรู้ (Awareness) ที่ถูกต้องต่อบุคคลออทิสติกซึ่งส่งผลกระทบถึงปัญหาด้านต่าง ๆ เริ่มจากระดับครอบครัวที่เข้าสู่ระบบคัดกรองล่าช้าต่อเนื่องถึงระดับสังคมที่ถูกกีดกันทางการศึกษารวมถึงการประกอบอาชีพนวัตกรรมสังคมเพื่อการดูแลบุคคลออทิสติกในประเทศไทยจึงถือกำเนิดขึ้นจากผู้ประสบปัญหาคือ บุคคลออทิสติกและครอบครัวโดยมีมูลนิธิออทิสติกไทยและองค์กรภาคีพันธมิตรเป็นกำลังขับเคลื่อนหลัก งานวิจัยนี้เสนอมาตรการการดูแลบุคคลออทิสติก 3 ประเด็น ผ่านแนวคิด RAM เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมไทยได้อย่างเท่าเทียมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล</p> เพ็ญทิพา แจ่มจันทร์เกษม ฉัตรวรัญช์ องคสิงห Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 193 205 การพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในย่านเมืองเก่าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/249965 <p>การวิจัยนี้เป็นวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าเชียงราย ในการนำไปออกแบบและพัฒนาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม 2) เพื่อพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์โดยทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าเชียงรายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสำรวจแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเจ้าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมและนักวิชาการด้านการออกแบบ จำนวน 13 คน นำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากเอกสาร เพื่อค้นหาทุนทางวัฒนธรรม และแนวทางการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมที่แสดงอัตลักษณ์เมืองเก่าเชียงราย</p> <p>ผลการศึกษา 1) ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญในย่านเมืองเก่า 3 ประเภท สาขามนุษยศาสตร์ประเพณีท้องถิ่น 17 เทศกาล สาขาศิลปะ และการช่างฝีมือ 2 ประเภท คือ การวางผังเมืองเชียงราย และอาคารการค้า สาขาคหกรรมศิลป์ ภูมิปัญญาอาหารจีนแคะ 2) การพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมที่แสดงอัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าเชียงราย ได้คัดเลือกอาคารร้านซีเปียวพาณิชย์ มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ จำนวน 2 ชิ้น คือ 1) ถุงบรรจุภัณฑ์ ออกแบบด้วยการใช้สี รูปแบบตัวอักษรที่ปรากฏบนแผ่นป้ายของร้าน 2) กล่องบรรจุภัณฑ์ออกแบบภายใต้การนำรูปทรงของอาคารร้านซีเปียวพาณิชย์ ซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้นแห่งแรกในย่านเมืองเก่าเชียงราย และเป็นอาคารไม่กี่หลังที่ยังคงหลงเหลือในย่านเมืองเก่าเชียงรายในปัจจุบัน</p> นครินทร์ น้ำใจดี Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 218 231 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนตามทฤษฎีขอบเขตทับซ้อนของอิทธิพลในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/251248 <p>งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ตามทฤษฎีขอบเขตทับซ้อนของอิทธิพล และเพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารแบบหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 330 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการเป็นหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียนครอบครัวและชุมชน และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์เนื้อหา และค่าดัชนีลำดับความต้องการจำเป็น</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียนครอบครัวและชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีลำดับความต้องการจำเป็น 3 ลำดับแรก ได้แก่ ด้านการร่วมมือ ด้านการเรียนรู้ และด้านจิตอาสา รูปแบบการบริหารแบบหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ประกอบด้วยสามส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ และวัตถุประสงค์ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบการเป็นหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ประกอบด้วย การเลี้ยงดู การสื่อสาร จิตอาสา การเรียนรู้ การตัดสินใจ การร่วมมือ และแนวทางการบริหารแบบหุ้นส่วน และส่วนที่ 3 ปัจจัยความสำเร็จประกอบด้วยครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด</p> ดาวสวรรค์ วงศ์เสนา วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ อัจฉรา นิยมาภา สนั่น ประจงจิตร Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 232 244 ปัจจัยความสำเร็จและผลลัพธ์ในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของคุรุสภา https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/250929 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จ และผลลัพธ์ในการพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของคุรุสภา โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559-2561จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ 1) ด้านบริบท ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการ PLC 2) ด้านปัจจัยนำเข้างบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนและกิจกรรมมีความเหมาะสม 3) ด้านกระบวนการ รูปแบบการกำกับติดตามอย่างกัลยาณมิตร และการช่วยเหลือประสานงานจากคุรุสภาเป็นอย่างดี ผลลัพธ์ของโครงการ ได้แก่ 1) ด้านผลกระทบ วัฒนธรรมองค์กรปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกทั้งครู ผู้บริหาร ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ดีขึ้น 2) ด้านประสิทธิผล ครูมีความสุข สนุกในการทำงาน แก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ด้านความยั่งยืน คุรุสภามีแนวทางการจัดทำแผนระยะยาวที่ชัดเจนและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจกับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มต่าง ๆ 4) ด้านการถ่ายทอดความสำเร็จ มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินงาน</p> อังค์วรา วงษ์รักษา ปริญญา มีสุข ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 245 258 FACTORS AND OBSTACLES OF PRIVATE AND PUBLIC SECTOR EMPLOYEES’ DECISION TO RESKILLING AND UP SKILLING ON DIGITAL SKILLS IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREA https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/249491 <p>This research studies the factors encouraging employees and obstacles to acquire digital skills in responding to digital transformation in public and private organizations in Bangkok and Metropolitan area. A survey questionnaire was distributed using non-probability and purposive sampling methods. About 425 valid data samples were collected back from June 2020 to March 2021. The binary logistics regression was employed to analyze the factors affecting the development of digital skills.</p> <p>The findings show that megatrend, the rapid change of digital disruption, career advancement, job promotion, and job security are the factors significantly affect the digital skills development. The main obstacles are a lack of financial support and no clear supporting policy from the companies. Apart from common digital skills for routine work, they mainly focus on developing big data analysis, programming, web and app development, and automation skills. Most of the respondents develop their skills by self-study through online channel, on the job training, and attending training organized by private sector with financial support from their companies.</p> Nuchjarin Intalar Tai Duc Pham Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 259 276 อิทธิพลของความเครียดในการเรียนที่มีผลต่อผลการเรียนและความผูกพันในการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรคั่นกลาง https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/251327 <p>การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเครียดในการเรียนที่มีต่อผลการเรียนและความผูกพันในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรคั่นกลาง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์จำนวน 874 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและผลการเรียนสะสมของนักศึกษา แบบวัดการรับรู้ความเครียดในการเรียน แบบวัดความผูกพันในการเรียน และแบบวัดทุนทางจิตวิทยา โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเป็น .76, .91 และ .94 ตามลำดับ</p> <p>การวิจัยนี้ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) ด้วย Process Macro แบบจำลองที่ 4 (Model 4) และวิธีการบูตสแตรป (Bootstrap Method) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยนี้พบว่า ทุนทางจิตวิทยามีบทบาทเป็นตัวแปรคั่นกลางแบบสมบูรณ์ (Fully Mediation) ในความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p &lt; .01) รวมทั้งทุนทางจิตวิทยายังมีบทบาทเป็นตัวแปรคั่นกลางแบบบางส่วน (Partial Mediation) ในความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนและความผูกพันในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p &lt; .01) นอกจากนี้ความเครียดในการเรียนและทุนทางจิตวิทยาสามารถร่วมกันทำนายผลการเรียนและความผูกพันในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ร้อยละ 2 (R<sup>2</sup> = .02) และร้อยละ 37 (R<sup>2</sup> = .37) ตามลำดับ โดยสรุปแล้วผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าทุนทางจิตวิทยาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาที่เผชิญกับความเครียดในการเรียนสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และมีความผูกพันในการเรียนเพิ่มขึ้นได้</p> ทัศนีย์ หอมกลิ่น อารยา ผลธัญญา ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 277 292 แนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/248931 <p>วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา และ 2) สังเคราะห์ข้อมูล การระดมสมองและนำเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 49 คน เลือกแบบเจาะจง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) จำนวน 9 คน โดยสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกการระดมสมอง และแบบประเมินและรับรองแนวทางการพัฒนาตนเอง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสังเคราะห์ข้อมูลการระดมสมองโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และเขียนบรรยายเชิงพรรณนา</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับสูงทุกกลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มทักษะที่ใช้ในการจัดการตนเองกับสภาพสังคม 2) กลุ่มทักษะที่ต้องนำมาใช้ในการจัดการกับปัญหา และ 3) กลุ่มทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิสัมพันธ์ ส่วนผลการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 “Self Development” ประกอบด้วย การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (S) การมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล (E) การมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (L) การทัศนศึกษา (F) เปิดเวทีการสนทนา (D) การพยายาม (E) การมีวิสัยทัศน์ (V) การประเมินผลตนเอง (E) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (L) การเรียนรู้ออนไลน์ (O) การพัฒนาตนเองแบบโครงงาน (P) การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (M) กระตือรือร้น (E) ไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น (N) และการบริหารจัดการเวลา (T)</p> สายฝน เสกขุนทด Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 293 308 TERTIARY STUDENT INTENTION TO USE BLOCKCHAIN-BASED ACADEMIC RECORDS: A CASE STUDY OF UBON RATCHATHANI PROVINCE, THAILAND https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/250264 <p>Blockchain-based applications possess the disruption of several industries worldwide. Researchers applied blockchain to transform the educational industry in several approaches, including blockchain-based academic records system. In Thailand, major universities in the capital have applied blockchain-based academic records systems, but it is relatively new in rural areas. Therefore, this study aims to analyze the adoption behavior toward blockchain-based academic records systems of tertiary students in Ubon Ratchathani Province, Thailand. We proposed an integrated research model based on the technology acceptance model and task-technology fit. The data were collected using online and offline questionnaires (Cronbach’s alpha &gt; 0.84). A total of 134 randomly selected participants responded to the questionnaires and the obtained data were analyzed. The partial least square structural equation model was applied for empirically testing of the hypotheses. Every hypothesis was statistically supported. However, the behavioral intention to use blockchain-based academic records was predicted by perceived usefulness and task technology fit with 50.6 percent of the variance. Perceived ease of use was the strongest predictor of perceived usefulness. Perceived privacy risk had a negative impact on perceived usefulness. Task technology fit was confirmed in our study. Finally, the paper discussed and provided the practical implications for stakeholders related to the blockchain-based academic records system.</p> Charnsak Srisawatsakul Waransanang Boontarig Copyright (c) 2022 วารสารปัญญาภิวัฒน์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-15 2022-08-15 14 2 309 325