ชวนเชิญส่งบทความ (รอบที่ 1) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2562 ทั้งนี้สามารถส่งบทความออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

โดยผู้แต่งสามารถส่งบทความหรืออ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความได้ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/pkrujo/about/submissions