[1]
ศรีก๊อท., มุสิกานนท์ช. and ชะเนติยังเ. 2018. รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences. 5, 1 (Jan. 2018), 36-46.