[1]
ศิริพันธุ์ศ. 2018. บทบรรณาธิการ สารบัญ คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences. 5, 2 (Jul. 2018).