(1)
ศรีก๊อท.; มุสิกานนท์ช.; ชะเนติยังเ. รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. pnujrhuso 2018, 5, 36-46.