(1)
ศิริพันธุ์ศ. บทบรรณาธิการ สารบัญ คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ. pnujrhuso 2018, 5.