ศรีก๊อท., มุสิกานนท์ช., & ชะเนติยังเ. (2018). รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 5(1), 36-46. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/110096