ศิริพันธุ์ศ. (2018). บทบรรณาธิการ สารบัญ คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 5(2). Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/133577