ศรีก๊อท.; มุสิกานนท์ช.; ชะเนติยังเ. รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, v. 5, n. 1, p. 36-46, 25 Jan. 2018.