ศิริพันธุ์ศ. บทบรรณาธิการ สารบัญ คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, v. 5, n. 2, 10 Jul. 2018.