ศรีก๊อทนากร, มุสิกานนท์ชุติมา, and ชะเนติยังเด่น. 2018. “รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences 5 (1), 36-46. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/110096.