ศิริพันธุ์ศิริพันธุ์. 2018. “บทบรรณาธิการ สารบัญ คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ”. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences 5 (2). https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/133577.