ศรีก๊อท., มุสิกานนท์ช. and ชะเนติยังเ. (2018) “รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 5(1), pp. 36-46. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/110096 (Accessed: 17June2021).