ศิริพันธุ์ศ. (2018) “บทบรรณาธิการ สารบัญ คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ”, Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 5(2). Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/133577 (Accessed: 17June2021).