[1]
ศรีก๊อท., มุสิกานนท์ช., and ชะเนติยังเ., “รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, pnujrhuso, vol. 5, no. 1, pp. 36-46, Jan. 2018.