[1]
ศิริพันธุ์ศ., “บทบรรณาธิการ สารบัญ คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ”, pnujrhuso, vol. 5, no. 2, Jul. 2018.