ศิริพันธุ์ศ. “บทบรรณาธิการ สารบัญ คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ”. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 5, no. 2, July 2018, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/133577.