ศรีก๊อทนากร, มุสิกานนท์ชุติมา, and ชะเนติยังเด่น. “รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences 5, no. 1 (January 25, 2018): 36-46. Accessed June 17, 2021. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/110096.