ศิริพันธุ์ศิริพันธุ์. “บทบรรณาธิการ สารบัญ คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ”. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences 5, no. 2 (July 10, 2018). Accessed June 17, 2021. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/133577.