1.
ศรีก๊อท, มุสิกานนท์ช, ชะเนติยังเ. รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. pnujrhuso [Internet]. 2018Jan.25 [cited 2021Jun.17];5(1):36-. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/110096