1.
ศิริพันธุ์ศ. บทบรรณาธิการ สารบัญ คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ. pnujrhuso [Internet]. 2018Jul.10 [cited 2021Jun.17];5(2). Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/133577