บทความที่อยู่ในระหว่างจัดพิมพ์

รูปแบบการอ้างอิง

ชื่อผู้ัแต่ง (อยู่ในระหว่างจัดพิมพ์) หรือ (ชื่อผู้ัแต่ง, อยู่ในระหว่างจัดพิมพ์) 

Author (in press) หรือ (Author, in press)

บทความวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

- อนันตาพร อุปถัมภ์, ปฐม อุ่นอบ, และชัชฎากรณ์ ขาวแม้นจันทร์

การรับรู้ต่อแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2560–2564 ของบุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

- ปณพร เหลืองพฤกษชาติ และนพวรรณ จงสง่ากลาง

ซ้ายกับสัตว์: มาร์กซ์กับปัญหาการกดขี่ขูดรีดสัตว์ในระบบทุนนิยม

- อาจารย์ ดร.ปวงชน อุนจะนำ

บทความวิชาการ 

บทสำรวจวรรณกรรมเบื้องต้นต่อแนวคิดของสำนักบริหารระหว่างประเทศและกรณีศึกษาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ

- กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์

การปรับตัวของทายาทผู้ย้ายถิ่นชาวไทใหญ่จากประเทศเมียนมาผ่านการเป็นลูกผสมทางวัฒนธรรมในประเทศไทย

- พิสิษฏ์ นาสี