กระบวนการและเงื่อนไขความสำเร็จในการพัฒนาเกษตรกรเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

  • พรรณวิภา โชคพิกุลทอง
  • นพพร จันทรนำชู
คำสำคัญ: สมาร์ทฟาร์มเมอร์, พัฒนาเกษตรกร, ความสำเร็จของการพัฒนา, จังหวัดนครปฐม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและเงื่อนไขความสำเร็จในการพัฒนาเกษตรกรเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ สมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบในจังหวัดนครปฐมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ รวม 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการศึกษาเอกสาร แล้วนำมาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก และนำเสนอผลการวิจัยในลักษณะเชิงพรรณนา และพรรณนาวิเคราะห์  ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาเกษตรกรเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 1) การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า 2) การผลิตตามความต้องการ โดยวางแผนก่อนการผลิตสินค้า และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยมีมาตรฐานรองรับ 3) การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปลี่ยนเป็นรูปแบบธุรกิจการเกษตร วางแผนระยะยาว และทำระบบบัญชี 4) การจัดการการตลาดหลายรูปแบบ โดยมีตลาดหลายระดับรองรับ ผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของผู้บริโภค และแปรรูปสินค้า สำหรับเงื่อนไขความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ประกอบด้วย 1) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 2) การจัดการองค์ความรู้อย่างมีเป้าหมาย ทำให้รู้ทิศทางในการศึกษาความรู้ และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ 3) ความภูมิใจที่เป็นเกษตรกร ส่งผลให้เกิดความรักและหวงแหน พร้อมสนับสนุนให้ลูกหลานสืบทอดต่อไป 4) การเป็นผู้ประกอบการที่ดี โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตลาด 5) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2020-12-28