กลับไปที่รายละเอียดของบทความ <b>ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการจัดการความรุนแรง ต่อการป้องกันพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนแกนนำเยาวชนระดับมัธยมศึกษา </b><br>The Effects of Violence Management Skills Training Program for Core-Team High School Youths in Preventing Aggressive behaviors Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy