[1]
เลี่ยมสุวรรณ ศ. และ แซ่ฉั่น ช. 2013. <b>การเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศและการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี</b><br> A Comparison of Information Literacy and Information and. Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia. 19, 3 (ก.ค. 2013).