(1)
เลี่ยมสุวรรณ ศ.; แซ่ฉั่น ช. <b>การเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศและการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี</b><Br> A Comparison of Information Literacy and Information and. JSHRA 2013, 19.