เลี่ยมสุวรรณ ศ.; แซ่ฉั่น ช. <b>การเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศและการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี</b><br> A Comparison of Information Literacy and Information and. Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia, Pattani, Thailand, v. 19, n. 3, 2013. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/article/view/64108. Acesso em: 12 มิ.ย. 2024.