คำสอน อ. <b>พัฒนาการการวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยของไทย: การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและสื่อการวิจารณ์จากมุขปาฐะ ผ่านสิ่งพิมพ์สู่อินเทอเน็ต</b><br> Evaluation of Contemporary Literary Criticism in Thailand: Cultural Transformation from Orality through Print Media to Intern. Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia, Pattani, Thailand, v. 22, n. 3, 2016. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/article/view/90640. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.