เลี่ยมสุวรรณ ศลิษา, และ แซ่ฉั่น ชุ่มจิตต์. 2013. “<b>การเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศและการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี</b><Br> A Comparison of Information Literacy and Information and”. Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia 19 (3). Pattani, Thailand. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/article/view/64108.