คำสอน อรพินท์. 2016. “<b>พัฒนาการการวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยของไทย: การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและสื่อการวิจารณ์จากมุขปาฐะ ผ่านสิ่งพิมพ์สู่อินเทอเน็ต</b><Br> Evaluation of Contemporary Literary Criticism in Thailand: Cultural Transformation from Orality through Print Media to Intern”. Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia 22 (3). Pattani, Thailand. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/article/view/90640.