[1]
เลี่ยมสุวรรณ ศ. และ แซ่ฉั่น ช., “<b>การเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศและการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี</b><br> A Comparison of Information Literacy and Information and”, JSHRA, ปี 19, ฉบับที่ 3, ก.ค. 2013.