เลี่ยมสุวรรณ ศ., และ แซ่ฉั่น ช. “<b>การเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศและการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี</b><Br> A Comparison of Information Literacy and Information and”. Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia, ปี 19, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2013, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/article/view/64108.