คำสอน อ. “<b>พัฒนาการการวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยของไทย: การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและสื่อการวิจารณ์จากมุขปาฐะ ผ่านสิ่งพิมพ์สู่อินเทอเน็ต</b><Br> Evaluation of Contemporary Literary Criticism in Thailand: Cultural Transformation from Orality through Print Media to Intern”. Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia, ปี 22, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/article/view/90640.