ขันทอง รศ.ดร.จิราภรณ์, and Chomjit ผศ.ดร.คุณาพร. 2020. “Sapiens A Brief History of Humankind”. Pathumthani University Academic Journal 12 (2):485-86. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/248880.