กาทองทุ่ง ฉัตรภรณ์. “Effects of Work Environment and Work Life Balance on Construction Employees’ Quality of Work Life”. Pathumthani University Academic Journal 11, no. 1 (June 14, 2019): 149–161. Accessed September 27, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/180054.